آنونس مستند «هوبره» منتشر شد.

«هوبره» فیلمی که به قاچاق و بازار سیاه این گونه از مبدا ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس می پردازد.