در جستجوی پلنگ ایرانی
در جستجوی پلنگ ایرانی سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستندسی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر - ۱۳۹۰
در جستجوی پلنگ ایرانی

در جستجوی پلنگ ایرانی بهترین فیلم خارجی زبانWildlife Conservation Film Festival - 2015
حیات در رگ های سرد

حیات در رگ های سردتندیس فیروزه ای و جایزه بزرگ جشنوارهجشنواره سینما حقیقت - ۱۳۹۳
حیات در رگ های سرد

حیات در رگ های سردتندیس بهترین فیلم مستندانجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران - ۱۳۹۳
حیات در رگ های سرد

حیات در رگ های سردتندیس زرین بهترین فیلم مستندجشنواره بین المللی فیلم رشد - ۱۳۹۳
حیات در رگ های سرد

حیات در رگ های سردتندیس بهترین کارگردانیجشنواره فیلم کوتاه تهران - ۱۳۹۳

حیات در رگ های سرد

تندیس هدهد زرین بهترین فیلم مستندجشنواره تولیدات مراکز صداوسیما - ۱۳۹۳

حیات در رگ های سرد

تندیس بهترین کارگردانیجشنواره فیلم های علمی اهواز - ۱۳۹۳

حیات در رگ های سرد

تندیس سینمایی سازمان محیط زیستجشنواره بین المللی فیلم رشد - ۱۳۹۳

در جستجوی پلنگ ایرانی

بهترین فیلم کوهستانیجشنواره فیلم های کوهستانی مونیخ - ۲۰۱۴

حیات در رگ های سرد

تندیس بهترین پژوهش مستندجشن خانه سینما - ۱۳۹۳

حیات در رگ های سرد

دیپلم افتخار بهترین تصویربرداریجشن خانه سینما - ۱۳۹۳

حیات در رگ های سرد

دیپلم افتخار بهترین تصویربرداریجشنواره فیلم کوتاه تهران - ۱۳۹۳

حیات در رگ های سرد

دیپلم افتخار بهترین تصویربرداری مستندجشنواره تولیدات مراکز صداوسیما - ۱۳۹۳

حیات در رگ های سرد

دیپلم افتخار بهترین تدوین مستندجشنواره تولیدات مراکز صداوسیما - ۱۳۹۳

حیات در رگ های سرد

دیپلم افتخار بهترین موسیقی فیلمجشن خانه سینما - ۱۳۹۳