همیشه تصور بر این بوده که کبک ها با دیدن کاراکال از فاصله دور فرار می کنند. اما در این تصویر کاراکال آب می خورد و کبک ها نظاره گر او هستند.